ХИСОБОТИ ИЛМИИ МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ МАРКАЗИ ЧУМХУРИЯВИИ ИЛМИЮ КЛИНИКИИ ПЕДИАТРИ ВА ЧАРРОХИИ КУДАКОНА ДАР СОЛИ 2015

30.12.2015

ХИСОБОТИ ИЛМИИ МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ МАРКАЗИ ЧУМХУРИЯВИИ ИЛМИЮ КЛИНИКИИ ПЕДИАТРИ ВА ЧАРРОХИИ КУДАКОНА ДАР СОЛИ 2015

 

Муассисаи давлатии Маркази чумхуриявии илмию клиникии педиатри ва чаррохии кудакона бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 1 октябри соли 2010, №482 дар сохтори Вазорати тандурустии Чумхурии Точикистон таъсис дода шуд. Сурогаи муассиса: Чумхурии Точикистон, ш.Душанбе, хиёбони И.Сомони, бинои 7, индекс 734028.

Максади асосии ташкил намудани ин муассиса тахлили вазъи тандурустии кудакон ва дар асоси он тахияи накшаи чорабинихо оид ба бехтаргардонии чорабинихои ташкили оид ба хифз ва кавигардонии солимии кудакон, хамчунин  расонидани кумаки машваратии баландихтисос ба кудакон, гузаронидани корхои илми – тадкикоти ва илми – дастури аз руи чанбахои гуногуни тандурустии кудакон, тайёр намудани мутахассисони илми, тахияи муносибатхои нав барои пешгирии беморихои кудакона, ворид намудани дастовардхои илми педиатрия дар амалияи тандурустии кудакон мебошад.

Дар баробари ин, яке аз вазифахои дигар ин, тахияи асосхои консептуали барои тахлили илман асоснок ва мукаммалсозии стратегияхои милли, барнома ва накшахои амал дар самти хифзи солими ва рушди кудакону наврасон бо назардошти хамаи мархилахои хаёт мебошад.

2. Дар сохтори МД МЧ ИК П ва ЧК 3 бахш фаъолият дорад:

 • бахши клиники, ки аз 7 шуъбаи соматики иборат аст, ки хамаи даврахои хаёти то 18 солагиро дарбар мегирад ва 3 шуъбаи чаррохи.
 • бахши педиатрияи ичтимои, ки аз 3 шуъба иборат аст;
 • бахши мониторинг ва баходихи, ки аз 2 шуъба иборат аст (тахлилгох).

Ба гайр аз ин, дар назди марказ шуъбаи илм, аспирантура ва докторантура, китобхонаи илми, хазинаи диссертатсиони фаъолият менамояд. Дар Марказ як мавзуи илми ичро шуда истодааст: «Сохтори беморшави, баркароркунии кудакон бо истифодаи технологияи навтарин дар шароитхои муосир» ЭК 5 – тиб ва фармакология дар соли 2011, № ГР 0102ТД968 аз 1 апрели соли 2011, огози татбик соли 2011 ва анчом соли 2015.

Рохбари илмии мавзуъ Вохидов А.В., доктори илмхои тиб, профессор. Оинномаи марказ 21 апрели соли 2009, № ГР 001-6001 аз тарафи Вазорати адлияи Чумхурии Точикистон тасдик карда шудааст. Шумораи умумии вохидхои кори 90,5. Аз ¾ хиссаи вохидхои кори бо ходимони илм банд мебошад. Шумораи умумии кормандони унвони илмидор 20 нафар, аз онхо 5 нафар докторони илмхои тиб ва 15 нафар номзадхои илми тиб мебошанд.

3. Фаъолияти илми - тадкикоти:

 

 1. Натичахои асосии тадкикотхои илми;

          Натичаи КИТ; 

         «Хисоб, бакайдгири ва мониторинги басомади таваллуди кудакон бо НМИ»

Максади тадкикот. Тахлили басомади таваллуди кудакон бо НМИ дар шахри Душанбе. Ташаккулёбии мачмуи зарурии хуччатхо оид ба хисоб ва бакайдгири ва мониторинги НМИ. 

Максади тадкикот:

•          Ба шакли хисоботии хамасолаи омори тибби ворид намудани бахисобгирии шакл ва намудхои НМИ дар кудакон.  

•          Тахияи Дастурамал оид ба мониторинг ва бакайдгирии НМИ дар кудакон.

•          Чамъовари намудани маълумот дар бораи шумораи кудакони бо НМИ таваллудшаванда дар Чумхурии Точикистон.

Бо максади амалисозии вазифахои «Ба шакли хисоботии хамасолаи омори тибби ворид намудани бахисобгирии шакл ва намудхои НМИ дар кудакон» ба шакли хисоботии №32 «Хисобот оид ба хизматрасонии тибби ба хомиладорон, таваллудкунандагон ва навзодон», ки бо фармоиши ВТ ЧТ №455 аз 31.12.2008с. тасдик шудааст, ба кисмати 8 «Беморихо ва сабабхои фавти навзодон» илова ворид карда шуд бо назардошти дарачабандии вазни бадани навзодон 500-999 гр., 1000-1499 гр., 1500-2499 гр. ва бештар аз 2500 гр., сутуни 05 то кисмати 10 «Нуксонхои модарзодии (иллатхои инкишоф) вайроншавии шакл ва хромосоми» синфхои зерини НМИ дохил карда шуд: «Системаи асаб», «Модарзодии дил», «Атрезияи сурхруда», «Атрезияи сурохии маъкад», «Синдроми Дауна». Маълумот барои ин шакли хисоботи дар муассисахои кумаки таваллудии Чумхурии Точикистон чамъ оварда мешавад.

Шакли хисоботии мазкур дар хамаи муассисахои тибби – профилактики пур кардашуда, баъдан дар сатхи ш.Душанбе, вилоятхои Хатлон, Сугд, ВМКБ, НТЧ ва чамъбасти дар сатхи милли чамъ карда мешавад.

Чунин шакли хисоботдихи аввалин маротиба ворид карда шуд ва чамъоварии маълумот аз соли 2014 инчониб огоз гардид. Хамин тавр, дар сатхи милли маълумотхои омори дар бораи шумораи НМИ аз руи 5 бемори чамъ оварда шуд.

Шумораи умумии таваллуд дар Чумхурии Точикистон  дар соли 2014 ба 242 635 баробар шудааст.

 

Чадвали  1

Шакли хисоботии 32 “Оид ба хизматрасонии тибби ба ҳомиладорон, таваллудкунандагон ва навзоидагон дар соли 2014”

 

Бакайдгирии ходисахои таваллуди кудакон бо НМИ дар ЧТ

 

Бемориҳо ва сабабҳои фавти навзодони бо вазни 500-999 гр таваллудшуда

Номгуй

Рақами

сатр

Рамзи

ТББ-10

Бемор тавал-лудшуда

гон

ва бемор шудагон

Фавтиданд

Мурда таваллуд шудагон

Ҳама-ги

Аз чумла

дар 0-6 шабона

руз

дар 7-27  шабонаруз

А

Б

В

1

2

3

4

5

Нуқсонҳои модарзоди (иллатҳои инкишоф) вайроншавии  шакл ва хромосомӣ

05

Q00-Q99

43

42

42

-

49

 • системаи  асаб

06

Q00- Q07

17

16

16

-

27

 • модарзодии дил

07

Q20-Q24

10

10

10

-

2

 • атрезияи сурхруда

08

Q39

6

6

6

-

3

 • атрезияи сурохии маъқад

09

Q42.3

-

-

-

-

1

 • синдроми Даун

10

Q90

3

3

3

-

1

9.Бемориҳо ва сабабҳои фавти навзодони бо вазни 1000-1499 гр таваллудшуда

Нуқсонҳои модарзоди (иллатҳои инкишоф) вайроншавии  шакл ва хромосомӣ

05

Q00-Q99

63

32

30

2

52

 • системаи  асаб

06

Q00- Q07

24

11

10

1

15

 • модарзодии дил

07

Q20-Q24

14

7

7

-

4

 • атрезияи сурхруда

08

Q39

4

3

2

1

2

 • атрезияи сурохии маъқад

09

Q42.3

1

1

1

-

-

 • синдроми Даун

10

Q90

4

3

3

-

-

Бемориҳо ва сабабҳои фавти навзодони бо вазни 1500-2499 гр таваллудшуда

Нуқсонҳои модарзоди (иллатҳои инкишоф) вайроншавии  шакл ва хромосомӣ

05

Q00-Q99

270

106

103

3

74

 • системаи  асаб

06

Q00- Q07

62

13

13

-

17

 • модарзодии дил

07

Q20-Q24

76

36

36

-

2

 • атрезияи сурхруда

08

Q39

13

8

8

-

-

 • атрезияи сурохии маъқад

09

Q42.3

6

5

5

-

-

 • синдроми Даун

10

Q90

22

9

7

2

-

Бемориҳо ва сабабҳои фавти навзодони бо вазни 2500 гр. ва аз ин зиёд  таваллудшуда

Нуқсонҳои модарзоди (иллатҳои инкишоф) вайроншавии  шакл ва хромосомӣ

05

Q00-Q99

773

188

186

2

66

 • системаи  асаб

06

Q00- Q07

141

18

18

-

18

 • модарзодии дил

07

Q20-Q24

179

69

68

1

1

 • атрезияи сурхруда

08

Q39

19

8

8

-

-

 • атрезияи сурохии маъқад

09

Q42.3

44

11

11

-

-

 • синдроми Дауна

10

Q90

63

8

8

-

-

                   

 

Шумораи умумии кудакони бо НМИ дар соли 2014 таваллудшуда аз руи 5 бемори 1149 нафарро ташкил намуд, ки 3,7% онхоро НМИ дар байни кудакони вазни то 1000 гр., 5,4%  то 1500 гр., 23,4% то 1500 гр. ва 67,2% то 2500 гр.

Аз шумораи кудакони бо вазни то 1000 гр. таваллудшуда, хамаи кудакон дар давраи барвакти неонатали фавтиданд, аз кудакони бо вазни то 1500 дар давраи барвакти неонатали 50.7% фавтидаанд, дар байни кудакони то 2500 гр. - 39,2% ва бо вазни зиёда аз 2500 гр. шумораи фавтидагон 24,3%-ро ташкил намуд. Хамин тавр, вазни навзод хар кадар кам бошад, шумораи фавт дар давраи барвакти неонатали хамон кадар зиёд мешавад, яъне фоизи зиндамони паст мебошад.

Бо мурури чамъ шудани маълумотхо дар давоми якчанд сол, имконияти бурдани назорат аз руи басомади таваллуди кудакон ва тахияи накшаи чорабинихои минбаъда имконпазир мегардад.

Шакли хисоботии дигар, ки ба он низ тагйирот ворид карда шуд, ин шакли хисоботии №31 «Хисобот оид ба хизматрасони ба кудакон» мебошад. Дар шакли хисоботии мазкур маълумот дар бораи беморшавии кудакони синни то 1 сола, ки бо шаклхои бакайдгирии хадамоти госпитали асос ёфтааст, чамъ оварда мешавад. Дар кисмати 2 «Беморшавии кудакони синни то 1 сола», «Нуксонхои модарзоди», ки дар он шумораи хамаи НМИ дар байни кудакони синни то 1 сола чамъовари мешавад. маълумот дар бораи НМД аз шумораи умумии хамаи НМИ алохида чамъ оварда мешавад. Шакли чамъбастии хисоботии №31 замима карда шудааст.

 

Шакли хисоботии 31 “ХИСОБОТ  ОИД БА ХИЗМАТРАСОНИ БА КУДАКОН”  дар соли соли 2014

Чадвали 2

Бакайдгирии ходисахои НМИ дар байни кудакони бемори то 1 сола дар ЧТ

 

Номгуи бемориҳо

Рамз

ТББ-10

Рақа-ми

сатрҳо

Бемори ба қайд гирифта шуд

 

 

 

 

Ҳамаги

 

01

299 441

Нуқсонҳои модарзоди

Q00-Q99

15

826

аз чумла, нуқсони модарзоди дил

Q21- Q24

16

409

 

Шумораи умумии ходисахои бакайдгирии беморихо дар байни кудакони синни то 1 сола дар Чумхурии Точикистон дар соли 2014 299 441 нафарро  ташкил намуд. Аз онхо 826 ходисаи НМИ, яъне 0,2% аз шумораи умумии беморихо, дар сурате ки дар байни кудакони бо НМИ таваллудшуда  49.5% НМД ташкил менамояд.

Шакли дигари хисоботии №12, ки дар он бо воситаи КАТС «Хисобот оид ба бемориҳои минтакаи хизматрасонии марказҳои саломати» маълумот чамъ оварда мешавад, хамчунин маълумот дар бораи басомади НМИ бо назардошти сини аз 0 то 20 сола ва калонтар ворид карда шудааст. Аз чумла маълумот дар бораи басомади бакайдгирии ходисахои НМИ аз руи беморихои зерин, ки дар дигар шаклхои хисоботи дарч нагардидаанд. Илова ба ин, дар шакли зикргардида, маълумот дар шакли чамъшаванда  «Пахншави» ва «Беморшави» оварда шудааст. Номгуи беморихои бакайдгирифташудаи НМИ: (нуқсони модарзодии (иллатҳои инкишоф) системаи асаб; чашм; системаи гардиши хун; тарқиши лабҳо ва ком; узвҳои бавл).

Шакли хисоботии 12 “ҲИСОБОТ ОИД БА БЕМОРИҲОИ МИНТАҚАИ ХИЗМАТРАСОНИИ МАРКАЗҲОИ САЛОМАТИ” дар соли 2014

 

Номгуй

Чинс

Рақами сатр

Рамзи

ТББ-10

Ҳамаги

аз чумла, бо ташхиси бори аввал муайяншуда   

А

Б

В

Г

1

2

6

7

 

 

 

 

0-4

сола

5-14 сола

0-4

сола

5-14 сола

Нуқсонҳои модарзодӣ (иллатҳои инкишоф), вайроншавии  шаклӣ ва хромосомӣ

м

225

Q00-Q99

1745

1631

1048

493

 

з

226

 

1496

1368

862

421

аз ҷумла:  нуқсони модарзодӣ (иллатҳои инкишоф) системаи асаб

м

227

Q00-Q07

356

193

206

46

 

з

228

 

299

156

190

37

чашм

м

229

Q10-Q15

90

158

34

30

 

з

230

 

89

123

32

23

системаи гардиши хун

м

231

Q20-Q28

661

809

334

239

 

з

232

 

590

714

273

209

тарқиши лабҳо ва ком

м

233

Q35-Q37

97

76

53

13

 

з

234

 

80

54

45

9

узвҳои бавл

м

235

Q60-Q64

214

86

167

10

 

з

236

 

40

39

25

7

Дар чадвали №3 маълумот дар бораи басомади бакайдгирии ходисахои НМИ дар байни кудакони аз 0 то 14 сола дар сатхи ПМСП оварда шудааст. Чадвал дар худ маълумот дар бораи пахншави ва беморшавиро дарбар мегирад, ки бе анчом додани хисобкунихои дахлдор нишондоди пахншави ва беморшави ба НМИ ба 100 хазор нафар кудаки синнусоли мувофик аз руи хар як бемори муайян кардан мумкин аст. НМИ найчаи асаб дар байни 655 нафар кудакон бакайд гирифта шуд, ки 54,3%-ро писарон ташкил намуданд. Нодурустии инкишофи (аномалия) чашмон – 179 ходиса, писарон – 50,2%, системаи хунгардиш 1251 ходиса, аз онхо дар байни писарон – 52,8%, НМИ чог ва лабхо – 177, писарон – 54,8%, нодурустии инкишофи системаи пешоброн 254 ходиса, аз онхо писарон 84,2%.

«Тахияи хабарнома ва дастурамал оид ба мониторинг ва бакайдгирии НМИ дар кудакон». Дар доираи амалисозии вазифаи мазкур, бо максади баходихии эпидемиологии пахншавии НМИ дар байни навзодони дар муассисахои кумаки таваллудии ш.Душанбе дар давроаи солхои 2012 – 2014 таваллудшуда, бо фармоиши МД МЧИК П ва ЧК аз 30 марти соли 2015, №15 «Дар бораи таъсис додани гурухи кори», гурухи кори дар хайати 8 нафар кормандони марказ, бо назардошти 2 мутахассис барои хар як 4 муассисаи кумаки таваллуди, таъсис дода шуд. Хамаи намудхои НМИ ва нодурустии инкишоф (аномалия), хамчунин нодурустихои инкишофи хромосомави бояд бакайд гирифта шаванд. Барои тасдик ва ба ВТ ва ХИА ЧТ пешниход намудани шаклхои хисоботи, ки рамзхои аз руи ТББ-10 замима доранд «Номгуи нуксонхои модарзодии инкишоф, ки бояд мониторинг карда шаванд»,  «Хабарнома ба кудаки нуксони инкишофдошта», «Дастур оид ба пур кардани хабарнома ба кудаки нуксони инкишофдошта». 

Шумораи умумии кудакони дар 4 муассисахои кумаки таваллудии ш.Душанбе дар давраи солхои 2012 – 2014 80 684 нафарро ташкил намуд. Аз шумораи умумии кудакони таваллудшуда, шумораи навзодон, ки НМИ доранд, 1034 нафарро (1,2%) ташкил намуд.

Бакайдгирии ходисахои НМИ дар байни кудакон дар сатхи КАТС       Чадвали №3

Шумораи кудакони бо НМИ таваллудшуда дар клиникаи ПИТ АГ ва П   Чадвали №4            

← Back to list

Doctors

 • 8
  Yangiboeva Barno

  Head of Integrated Child Health Service department

  36

  dolj_en

  14
  Ахмедова Меҳри Махмудовна

  Духтури ташхиси ултрасадо, ходими илми шуъбаи ташхиси функсионалӣ ва тадқиқоти лабораторӣ, духтури дараҷаи олӣ.

 • 34

  dolj_en

  35

  dolj_en

  3
  Бойматова Мартаба Бегматовна

  ходими илмии шуъбаи ташхиси функсионалӣ ва таҳқиқотҳои лабораторӣ

 • 26
  Хамроева Дилафруз Хикматуллоевна

  dolj_en

  5
  Насриддинова Барно Салоҳиддиновна

  Ходими илми шуъбаи бемориҳои сироятии кӯдакона

  27

  dolj_en

 • 28

  dolj_en

  30

  dolj_en

  37

  dolj_en

 • 11

  32

  dolj_en

  20
  Kholikov Ziyoratsho Hukumovich

 • 22
  Davlatova Nigina

  Head of the Department of Medical and Social Problems and Information

IMPORTANT CONTACTS

Scientific clinical center for pediatric and child surgery of Ministry Of Health of Tajikistan, Dushanbe, Ismoili Somoni Ave. 59, 7th Building, Karabolo

Duty doctors:
+992 (372) 236-52-50

Duty pediatricians:
+992 (372) 236-85-52

Complains/questions:
+992 (372) 236-85-52

Partners

1 2 3 4 5

Форма ВПР

2012

2013

2014

Шумораи умумии навзодон

8773

9779

10093

Нуксонхои модарзоди

118

160

83

Q 68 – Качгардан

1

1

3

М 21 - Качпои

3

10

14

Q37- Кушодаи лаби боло ва коми сахт

8

17

4

Q 24 – Нуксони модарзодии дил

36

40

1

Стридори модарзоди

-

1

-

Лимфогемангиома

-

1

1

Q76-Тератома

1

1

2

Q39-Атрезияи сурхруда

1

3

1

Q42-Атрезияи маъкад

2

3

-

Q 41 – Ногузариши рудахо

4

-

1

Катаракта

-

1

5

Анофталмия

1

1

-

Аплазияи шушхо

-

2

11

Полидактилия

10

10

-

Q 54 – Гипоспадия

-

5

1

Крипторхизм